privacy disclaimer

Privacy disclaimer voor aloeverawerkt.nl
stijn faase en Nabi media (Kamer van Koophandel: 70788006), hierna te noemen Stijn Faase, verleent u
hierbij toegang tot aloeverawerkt.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Stijn Faase behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Stijn Faase spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Stijn Faase.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Stijn Faase.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stijn
Faase nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stijn Faase.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Stijn Faase, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van aloeverawerkt.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. aloeverawerkt.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

aloeverawerkt.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Zij stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij aloeverawerkt.nl geen cookies ontvangt.